Jakarta Flooding

February 10 2007
Devastation is everywhere
Originally Taken: February 10, 2007
Camera: SONY DSC-T5